History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

176 Gƒ≤dCG å«M , QÉë°U øe áHô≤e ≈∏Y π«WÉ°SC’G äAÉL ™e áæWÉÑ≤dG AÉ°SDhQ ∫õf . äÉeÉb ™Ñ°S ≥ªY ≈∏Y º¡«°SGôe ¿ƒ°ù«≤j ºgh º¡H Ωó≤J , ÜQÉb ‘ áæWÉÑ≤dGh Oƒæ÷G ¢†©H ∫ƒ£°SC’G ¿Éc ∂dòd , ∑Éæg ¤EG GƒÑgP ÉeóæY √É«ŸG ¥ÉªYCG . QÉë°U á©∏b øe áHô≤e ≈∏Y º¡à«©aóe ™e Ú«dɨJÈdG ÜQGƒbh ¥ÓWEG ‘ GhCGóH , ÚàeÉb ≥ªY ≈∏Y º¡©bGƒe GhòNCG ɪæ«M áMOÉa IQÉ°ùN ÚÑÑ°ùeo ,ΩÉjCG Ió©d ∂dP ‘ Ghôªà°SGh QÉædG ‘ , Òq ªM øH ôªY ¿É£∏°ùdG ∫ƒ°Uh ≈àM , »Øjó¡dG áYɪ÷ …òdGh , Ω1616 ΩÉY πjôHEG ô¡°T øe øjô°û©dGh ™°SÉàdG Ωƒj »àFÉeh ∞dCG ™e á©∏≤dG øe ∞°üfh π«e áaÉ°ùe ≈∏Y ¬©bƒe òNCG , øØ°ùdG øe ∫hõædÉH ôeGhC’G QGó°UEG ” ∂dP ó©H . í∏°ùe πLQ Ée πμ°ûH GƒfÉc º¡fC’ , ô£N ¿hóH ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘ Égò«ØæJ ºq àa . ܃æ÷G á¡L á©∏≤dG øY øjó«©H , π«îædG QÉé°TCG ÚH k Gôμ°ù©e GƒeÉbCG ¿ƒ«dɨJÈdG ∫õf ÉeóæY ≈àM äÉYÉaO GƒeÉbCG å«M , áÑjô≤dG óLÉ°ùŸG ¢†©H ≈∏Y Gƒdƒà°SGh øe ºZôdG ≈∏Y , ∫É◊G ‘ â∏°Uh å«M , È q dG øe á«©aóŸG äAÉL . »∏j ɪ«a √ôcP ºàj ±ƒ°S ɪc , º¡d á∏«∏b áLÉM ∑Éæg âfÉc ¬fCG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy