History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

177 øH ôªY ¿É£∏°ùdG ¿ƒ«dɨJÈdG IOÉ≤dG πHÉb ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘ øμdh , πHÉæ≤dÉH á©∏≤dG ¿ƒHô°†j ∞«c Gƒ°ûbÉæj »μd , Òq ªM ¿CG Òq ªM øH ôªY ¿É£∏°ùdG º¡«∏Y Oóq °T , Gòg Gƒ∏©Øj ¿CG πÑb hCG á©∏≤dG øe º∏°ùe …CG ô° r SCG ºàj ’CG Öéj ¬fCG ≈∏Y Gƒ≤aGƒj kÉ≤ÑW áÄ«£N ájCG GƒÑμJôj ’ ≈àM hóÑj Ée ≈∏Y Gòg ¿Éc . áæjóŸG . Ió°ûH Üô©dG ¬≤Ñ£j …òdG , »eÓ°SE’G øjódG º«dÉ©àd Ók LQ ô°ûY áà°S hCG ô°ûY á°ùªN π°Uh âbƒdG ¢ùØf ‘ ¥OÉæH Ú∏eÉM , QÉë°U á©∏b øe ô¡¶ŸG ¿É°ùMp Ú«fɪ©dG øe ÚHh º¡æ«H ä’É°üJÉH Gƒeƒ≤j »μd , áæ°ùM IQƒ°üH É¡H ≈æà©e . Òq ªM øH ôªY ¿É£∏°ùdG ∫ÉLQ óM ¤EG ≥∏≤dÉH ¿hô©°ûj GƒfÉc Ú«dɨJÈdG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y GhócCG Òq ªM øH ôªY ¿É£∏°ùdG ∫ÉLQ ¿EÉa , ôeC’G Gòg øe Ée , á©∏≤dG ¤EG Gƒ©LQ IQÉjõdG â¡àfG ¿CG ó©H . Ahó¡H GƒJCG º¡fCG º¡d GhQGóà°SG , ¿ƒ«dɨJÈdG ¬«a ¿Éc …òdG ¿ÉμŸG øe GƒHÎbG ÉeóæYh GhP’ ºK , Ú«dɨJÈdG ≈∏Y k É©«ªL º¡fGÒf Gƒ≤∏WCGh º¡bOÉæÑH . á©∏≤dG √ÉŒG ‘ QGôØdÉH

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy