History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

179 ä’ÉH øe áYƒª› ¿hóq ©j o ¿ƒ«dɨJÈdG ¿Éc ∂dP ò«Øæàd , º¡eÉeCG É¡fƒLôMój »àdG ¢VQC’G ÚW øe ’k Ó°Sh , ø£≤dG ≈∏Y ¿ƒ«fɪ©dG ¿Éc . »YÉaódG §ÿG øe k É«éjQóJ ¿ƒHÎ≤j É¡Hh »ªëj »μd , º¡æe ¢†©H êôN á∏«d äGP ‘h . ∂dòH º∏Yp . »YÉaódG õLÉ◊G ¢†©H º¡d êôN , ºgõLÉM ¤EG ºgó°Uh Ú«fɪ©dG ±É≤jE’h õLÉ◊G øY IhGô°†H GƒHQÉM Ú«fɪ©dG øμd , Ú«dɨJÈdG Oƒæ÷G , »YÉaódG õLÉ◊G øe GƒHÎbG øjòdG Ú«dɨJÈdG πãe , »YÉaódG ¿É£Ñ≤dG ∑Éæg πàbo . √ƒbÎîj ¿CG Gƒ©«£à°ùj ⁄ º¡æμdh . OƒæL á©HQCG hCG áKÓKh , zDomingos Nunes{ zõfƒf Rƒéæ«ehO{ á©∏b øY ¿ƒ©aGój øjòdG Ú«fɪ©dG øe ÒÑc OóY πàbo ï«°T , »Øjó¡dG Éæ¡e øH óªfi ï«°ûdG º¡æ«H øeh , QÉë°U . ¬°SCGQ ∫ÓN øe äô s e á«bóæH á≤∏£H Ö«°UCG …òdG , QÉë°U , k GóL k Éaôé©àe Ók LQ , »Øjó¡dG Éæ¡e øH óªfi ï«°ûdG ¿Éc , áæjóŸG hCG á©∏≤dG QOɨj ¿CÉH óMC’ íª°ùj ⁄ ¬fCG áLQód k ÉYÉé°Th πNGO ¤EG º¡JÉLhRh º¡à©àeCG Gƒ∏°Sôj ¿CG ¿hÒãc OGQCG ɪæ«M

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy