History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

178 , ºgAGQh GhôLh ôμ°ù©ŸG GƒcôJ Ú«dɨJÈdG ¿CG øe ºZôdÉH ºgh Gƒ©LQ º¡fEÉa ∂dòdh , º¡H ¥Éë∏dG Gƒ©«£à°ùj ⁄ º¡fEÉa º¡fCG GhóLhh , Òq ªM øH ôªY ¿É£∏°ùdG ∫ÉLQ ¤EG ¿ƒÑ°VÉZ ¬fCG Ghó≤àYG º¡fC’ hóÑj Ée ≈∏Y , ≥∏≤dÉH ¿hô©°ûj GƒfÉc k É°†jCG . CÉ£N »μd ÉeEG , ∂dòH Òq ªM øH ôªY ¿É£∏°ùdG ™ª°S ÉeóæY , ¬dÉLQ ÚH É¡æe ±ÉN ÉÃQ »àdG áfÉ«ÿG ¢†©H øe ¬°ùØf »ªëj áæWÉÑ≤dG ¢ù«FQ ᪫N ‘ ô¡X ó≤a , Ú«dɨJÈdG øĪ£n jo »μd hCG ¢†©H k ÉÑdÉWh , GƒéYõæj ’CÉH ºgÉjEG k GÈfl , É°üY ≈∏Y k ÉÄμàe Ú°ùªN hCG Ú©HQCG òNCG . ¬dÉLQ áFó¡J ‘ GhóYÉ°ùj »μd Oƒæ÷G . k ÉFOÉg º¡æe Oôa πc ¿Éch , º¡Ñ°†Z ∫GRCG øjòdGh , º¡æe ƒg …òdGh , ¬«∏Y ¥ÉØJ’G ” ób ɪ«a k Gôªà°ùe πª©dG ¿Éc Öéj ¿Éc å«M , QÉë°U á©∏b ≈∏Y AÓ«à°SÓd á≤jôW ø°ùMCG §N Ú«fɪ©dG iód óLƒj å«M , Qóëæe πJ ≈∏Y ô£«°ùj o ¿CG ¢†©Hh ¥OÉæÑdG á∏ªn Mn øe Ók LQ Ú°ùªNh áFÉe øe …ƒb »YÉaO . áμFÉ°ûdG äGÒé°ûdGh ¥OÉæÿG øe ÒÑc OóYh , ádÉ«ÿG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy