History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

31 , ºgGQódÉH áYɪ°S øH ádOôN ¬ÑdÉW , óªMCG ï«°ûdG AÉL ɪ∏a ∂æe ÉfOQCG Éæc : ¬d ¬dƒb ¢†©H øeh , ¬«∏Y ß∏ZCGh √Oó¡Jh : óªMCG ï«°ûdG ∫Éb , ∂eO ’EG ÉæØp μr j ⁄ ¿B’Gh , §≤a Ú°ùªÿG ¤EG QÉ°TCÉa , ? »H CGõ¡J h n CG : ∫É≤a . ∂d ’ ∂≤∏N øŸ ôeC’G ‘ áëàa »gh Iƒq μo dG øe óªMCG ï«°ûdG AÉ≤dE’ óæ÷G ¢†©H áYɪ°S øH ádOôN ô°üb Iƒ q co âfÉch , √ƒ≤dCGh √ƒØàq μa , QGó÷G . k Éà«e ¢VQC’G ¤EG óªMCG ï«°ûdG ™bƒa , ƒ∏©dG Iójó°T óªMCG ï«°ûdG QGO √OƒæL πNój ¿CG áYɪ°S øH ádOôN ôeCG ¿Éch , âbôMoCÉa ¬JÉØæ°üe øe ¬Ñàc äòNoCÉa , É¡«a Ée òNDƒjh . ᪫ q ≤dG äÉØæ°üŸG øe á∏ªL ¬d ƒg …òdG , ø°ùfi øH áYɪ°S øH ÈL ¿CG : ÊÉãdG çó◊G , √Oó¡Jh √ÉNCG óYƒJ , áYɪ°S øH ádOôÿ ñl CG , ¿É¡Ñf »æH øe ÖgP »àdG ¢VQC’G ¤EG ádOôN êôîa , IhGóY ɪ¡æ«H äQÉ°Uh øe ¬©e øà ÈL √É≤∏àa , ¬«NCG ∂∏eo ÅWhh , »cREG øe É¡JÉÑf øe áªë∏e ɪ¡æ«H â©bƒa , ’k ÉLQh Ók «N »cREGh ihõf πgCG án dOôN È l Lh k GÈL áo dOôN πà≤n a , ô°ü©dG ¤EG QÉ¡ædG ≈ë°V . Q w Éa ¬¡Lh ≈∏Y πw c ¿É≤jôØdG Ωõ¡fGh , ák aOÉ°üe

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy