History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

32 øH Qƒ¨∏°S iôLCG , Ω1475 ΩÉY ≥aGƒŸG , `g879 áæ°S ‘ , AÉ°ùMC’G ‘ ¿Éc ɪæ«H õeôg ™e ä’É°üJG , k Gô q °pS , √É°T ¿GQƒJ ¢ùjôdGh øjódG Qƒf ¢ùjôdG øe IóYÉ°ùŸÉH k É°VhôY ≈≤q ∏J ÉeóæYh ìô°ûj ΩÉb , õeôg áμ∏‡ ‘ PƒØædG ÜÉë°UCG øe ɪgh , ∫ɪc , õeôg áμ∏‡ ≈∏Y ‹ƒà°ù«°S ¬fCG …È÷G πeGR øH OƒLCG ÒeCÓd . ¬≤M øe ÉgÈà©j »àdGh IóYÉ°ùà ¬àÑZQ øY …È÷G πeGR øH OƒLCG ÒeC’G ÜôYCG …È÷G πeGR øH OƒLCG ÒeC’G ¿CG ’q EG , √É°T ¿GQƒJ øH Qƒ¨∏°S . √É°T ¿GQƒJ øH Qƒ¨∏°S ™e ó≤Y ™«bƒJ Ö∏W √É°T ¿GQƒJ øH Qƒ¨∏°S íÑ°UCG ∫ÉM ‘ , ¥ÉØJ’G ∂dP ÖLƒÃ ≥aGƒj ¿CG ¬«∏©a , …È÷G πeGR øH OƒLCG IóYÉ°ùà , õeô¡d k Éμ∏e øjôëÑdG IôjõL (…È÷G πeGR øH OƒLCG) ¬ëæe ≈∏Y á«YGƒW , á«Hô©dG Iôjõ÷G πMÉ°S ≈∏Y É¡d á∏HÉ≤ŸG ∞«£≤dG áæjóeh øe k GóL ¿ÉàÑjôb ɪgh , õeôg áμ∏‡ øe k GAõL ¿GÈà©J Úà∏dGh , øjôëÑdG ɪ«°S’h , á«dÉŸG OQGƒŸG ÉJÒãc ɪ¡fCG ɪc , AÉ°ùMC’G . DƒdDƒ∏dG ó«°U ‘ É¡Jô¡°T ÖÑ°ùH , Ϫ¡J øH √É°T Qƒf øjódG ∞«°S ∂∏ŸG ±ô n Yn á∏MôŸG ∂∏J ‘

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy